Nawir Yuslem, Andri Soemitra, and Elida Elfi Barus. 2022. “Financial Technology-Based Sariah Cooperative Development Strategy in Indonesia”. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 11 (2):207-22. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i2.1760.